32 prijedloga na izradu Programa rada Županijske skupštine SDŽ za 2019.

U propisanom roku dostavili smo prijedloge stranke Pametno na program rada Županijske skupštine Splitsko - dalmatinske županije za 2019. godinu. Tražimo da Skupština raspravlja o tekućim fazama Projekta izgradnje RCGO Lećevica, o projektu multimodalne platforme Splitske aglomeracije Solin-Stobreč-Dugi Rat-Omiš, pitanjima okoliša, zaštite životinja, o stanju nekretnina u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije, racionalizaciji županijske uprave, ustanova i tvrtki u vlasništvu Županije, privatizaciji Županijskih ljekarni i Županijskih cesta... i još brojne druge. 

PREDMET: PRIJEDLOG ZA IZRADU PROGRAMA RADA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Prijedlog (1) 

(1) Donošenje Programa kontrole populacije napuštenih pasa za područje SDŽ-e i  Izvješće o procjeni  istog od strane nadležnog tijela

(2) Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

(3) Cilj: Prema Čl. 71. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17) jedinice područne (regionalne) samouprave donose Program kontrole populacije napuštenih pasa uzimajući u obzir prijedloge Koordinacijske radne skupine Čl.70., stavak 4. Zakona te ga dostavljaju nadležnom tijelu na procjenu/ Ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva.

(4) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019. godine

 

Prijedlog (2) 

(1) Izvješće o tekućim fazama izgradnje skloništa za napuštene i izgubljene životinje na području SDŽ-e

(2) Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

(3) Cilj: Temeljem Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17) na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih jedinica.

(4) Objašnjenje: SDŽ-a proračunom za 2019. godinu predviđa iznos od 50.000,00 kn za pomoć registriranim i osnivanju novih skloništa za životinje. Grad Split je u prosincu 2018. godine  donio odluku o izdvajanju 324.000,00 kn za predmetnu projektnu dokumentaciju što je preduvjet za izgradnju skloništa za napuštene i izgubljene životinje kojim bi se zadovoljio Čl. 61. Zakona o zaštiti životinja.

(5) Vremensko razdoblje: drugi kvartal 2019. godine

 

Prijedlog (3)

(1) Izvješće o  Održivom korištenju vodnih resursa sliva rijeke Cetine

(2) Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

(3) Cilj: Praćenje vremenskog tijeka aktivnosti u svezi s projektom poboljšanja zaštite od poplava i navodnjavanja u Sinjskom polju te energetskog iskorištavanja hidroenergetskog potencijala (OIE) rijeke Cetine.

(4) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019. godine 

 

Prijedlog (4) 

(1) Izvješće o uspješnosti provedbe Nitratne direktive, 91/676/EEC- propis Europske Unije o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog porijekla  u SDŽ-i

(2) Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

(3) Cilj: Ispoštivanje obveze primjene Nitratne direktive u okviru I Akcijskog programa primjene na zonama ranjivima na nitrate u smislu smanjenja koncentracije nitrata u podzemnim i površinskim vodama.

(4) Objašnjenje: Ocjena provedbe predmetne aktivnosti moguća je putem Evidencije količine gnjojiva i gnjojivki uporabljenih ili nastalih na svim poljoprivrednim gospodarstvima u SDŽ-i/  javno dostupan Registar korisnika i proizvođača/, Evidencije o načinu skladištenja i korištenja stajskog gnjojiva, podatcima o razdobljima zabrane uporabe gnjojiva prema zonama, metodama gnjojenja u blizini vodotokova, kapacitetu spremnika te evidencijama o broju organiziranih edukacija i broju polaznika istih.

(5) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019. godine 

 

Prijedlog (5) 

(1) Poticanje korištenja peleta kao jednog od OIE iz šumske biomase

(2) Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

(3) Cilj: Korištenje peleta kao ekološkog energenta s neutralnom emisijom CO₂ predstavlja učinkovito i najpovoljnije rješenje glede očuvanja okoliša, uštede energije, kao i praktičnosti rukovanja.

(4) Objašnjenje: Peći na pelete rade automatski  održavajući pri tome stabilnu temperaturu te na taj način smanjuju gubitak energije, omogućava se grijanje putem sustava centralnog grijanja/radijatora.

Prijedlog navedenom nadležnom Upravnom odjelu je poticanje provedbe

Prijedloga u javnim ustanovama SDŽ-e.

(5) Vremensko razdoblje: kontinuirano od prvog kvartala 2019. godine

 

Prijedlog (6) 

(1) Izvješće o projektu multimodalne platforme Splitske aglomeracije Solin-Stobreč-Dugi Rat-Omiš

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: Vremenski tijek praćenja izgradnje novih i rekonstrukcija postojećih prometnica korištenjem sredstava sufinanciranja iz EU fondova s ciljem postizanja poboljšanja prometne povezanosti u SDŽ-i.

(4) Vremenko razdoblje: prvi kvartal 2019. godine

  

Prijedlog (7) 

(1) Izvješće ŽCGO d.o.o. o tekućim fazama Projekta izgradnje RCGO Lečevica

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: Praćenje tijeka svih aktivnosti u svezi Projekta izgradnje RCGO Lečevica

(4) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019. godine

 

Prijedlog (8) 

(1) Poticanje organiziranja profesionalnih vatrogasnih postrojbi u vatrogastvu/ vatrogastvo u gospodarstvu

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: Podizanje razine svijesti o eventualnim vatrogasnim intervencijama u obavljanju vatrogasne djelatnosti na gospodarskim objektima na području SDŽ-e usmjereno ka proizvođačima/dobavljačima  specijaliziranih vrsta proizvoda.

Zakonska osnova: Čl.14. Zakona o vatrogastvu prema kojem jedna ili više pravnih osoba mogu, uz suglasnost MUP-a, osnivati profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

(4) Vremensko razdoblje: drugi kvartal 2019. godine

 

Prijedlog(9) 

(1) Izvješće o zbrinjavanju klaoničkog otpada za područje SDŽ-e

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: Evidencija zbrinjavanja nastalog  klaoničkog otpada u SDŽ-i

(4) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019.godine

  

 Prijedlog (10) 

(1) Izgradnja sabirališta klaoničkog otpada za područje SDŽ-e

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: Omogućiti djelotvorno odlaganje klaoničkog otpada  u SDŽ-i

(4) Objašnjenje: Na području SDŽ-e nema sabirališta koje bi zadovoljavalo efikasnom odlaganju klaoničkog otpada prije odvoženja u centar za utilizaciju. Klaonički otpad predstavlja veliki izvor zaraze, a često se dešava da završava u kontejnerima za miješani otpad pa čak i pored kontejnera i nerijetko u rijekama. S obzirom da se radi o organskom materijalu koji se pod atmosferskim uvjetima brzo razgrađuje uz stvaranje plinova koji zagađuju zrak,zemlju i vodu, a mjesta postaju staništa insekata i glodavaca nepobitna je važnost rješavanje navedene problematike.

(5) Vremensko razdoblje: drugi kvartal 2019. godine 

 

Prijedlog (11) 

(1) Izvješće o  sustavu odvodnje otpadnih voda na otocima i zaobalju u SDŽ-i

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: Praćenje vremenskih aktivnosti navedene problematike

(4) Objašnjenje: Veliki broj kućanstava na otocima još uvijek je spojen na septičke jame, događa se da podvodni ispusti većih mjesta nemaju odgovarajući tretman, otpadne vode se bez prethodnog pročišćavanja ispuštaju direktnim izljevom u more, neki sustavi odvodnje su nedovršeni, negdje u okviru lučke infrastrukture ne postoje spremnici za prikupljanje otpadnih voda ni sustav njihova zbrinjavanja. Nužna je evidencija potencijalnih zagađenja u okolišu i mjera za rješavanje navedenih problema.

(5) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019. godine

 

 Prijedlog (12)

(1) Sufinanciranje bio pročistača septičkih jama za stanovnike otoka i zaobalja u područjima bez mogućnosti priključka na kanalizacijsku mrežu

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: Smanjenje onečišćenja mora, podzemnih i površinskih voda u područjima s još uvijek nepostojećom  kanalizacijskom infrastrukturom.

(4) Vremensko razdoblje: drugi kvartal 2019. godine

 

Prijedlog (13) 

(1) Poticanje korištenja CO₂ za smrzavanje organske hrane kroz edukativne i druge aktivnosti

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: Ušteda električne energije, više  oko 10%, i smanjenje stvaranja štetnih plinova korištenjem CO₂ umjesto fluoriranih plinova, u prehrambenoj i prehrambeno-prerađivačkoj industriji na području SDŽ-e.

(4) Vremensko razdoblje: drugi kvartal 2019.godine

 

 Prijedlog (14) 

(1) Donošenje programa uključivanja darovite djece liječenih ovisnika nakon i u procesu rehabilitacije u sklopu rada centara izvrsnosti za nadarene učenike

(2) Nositelj: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, i sport (koordinacija s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb)

(3) Cilj: Poticanje razvoja darovitosti mladih osoba iz socijalno osjetljivih skupina s ciljem njihova implementiranja u zajednicu, temeljem darovitosti i sposobnosti svakoga pojedinca. Od velike je važnosti koordinacija djelatnika socijalnih službi i djelatnika iz sustava obrazovanja koji su zaduženi za procjenu darovitosti.

(4) Vremensko razdoblje: treći kvartal 2019. godine

 

Prijedlog (15) 

(1) Turistička ponuda plaža s tematikom za pse u okviru poboljšanja turističke ponude SDŽ-e

(2) Nositelj: Upravni odjel za turizam i pomorstvo

(3) Cilj: Poboljšanje turističke ponude prema zahtjevima turističke potražnje

(4) Objašnjenje: U okviru turističke ponude javlja se sve veća potražnja za plažama s tematikom za pse. Neupitno je stoga imati u ponudi TZ-e ne samo označene plaže s tematikom za pse, već i plaže koje zadovoljavaju sadržajima, tj.  kriterijima istih prema Regionalnom planu SDŽ-e. U tu svrhu trebalo bi  motivirati postojeće koncesionare te potaknuti buduće za aktualnu problematiku, kao i usmjeriti JLS-e u cilju postizanja istog.

(5) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019. godine

 

Prijedlog (16) 

(1) Izvješće o provedbi ZeJN-a u okviru postupaka JN-e

(2) Nositelj: Upravni odjel za financije

(3) Cilj: Poticanje eko-inovacija za razvoj zelenih proizvoda i usluga putem povećanja udjela tzv. Zelenih ugovora

(4) Objašnjenje: Nacionalnim Akcijskim planom za zelenu javnu nabavu tijela javne uprave mogu pridonijeti smanjenju okolišnog otiska uzrokovanog poslovanjem. U tu svrhu potrebno je definirati udjele skupina proizvoda i usluga radi provedbe osnovnih mjerila ZeJN-a. Proizvodi koji su se pokazali najuspješnijima u okviru primjene ZeJN-a su papir za ispis i kopiranje, uredska i informatička oprema, motorna vozila te skupine usluga poput čišćenja i telekomunikacijskih usluga.

(5) Vremensko razdoblje: drugi kvartal 2019.godine 

 

Prijedlog (17) 

(1) Izvješće o stanju nekretnina u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije

(2) Nositelj: Upravni odjel zajedničkih poslova

(3) Cilj: bolji uvid u stanje, korištenje i moguću aktivaciju nekretnina u vlasništvu županije

(4) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019.

 

Prijedlog (18) 

(1) Plan racionalizacije županijske uprave, ustanova i tvrtki u vlasništvu županije

(2) Nositelj: Župan

(3) Cilj: racionalizacija rada svih županijskih službi, ustanova i tvrtki u cilju veće efikasnosti i smanjenja troškova

(4) Cilj: prvi kvartal 2019.

 

Prijedlog (19) 

(1) Izvješće o usklađenosti uvjeta koncesijskih odobrenja na području Splitsko-dalmatinske županije s Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području SDŽ

(2) Nositelj: Upravni odjel za turizam i pomorstvo

(3) Cilj: poštivanje pravila utvrđenih navedenim Pravilnikom na svim područjima koncesioniranja pomorskog dobra

(4) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019.

 

Prijedlog (20)

(1) Izvješće o prijavi na Postupak dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 u kojem su sredstva na raspolaganju za poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti na udaljenim i depriviranim područjima za nabavku opreme i manje infrastrukturne zahvate.

(2) Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti

(3) Cilj: veće korištenje dostupnih sredstava EU fondova, posebno za nerazvijena područja

(4) Vremensko razdoblje: veljača 2019. 

 

Prijedlog (21) 

(1) Izvješće o svim postupcima javne nabave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i povezanim ustanovama i tvrtkama za 2018. godinu

(2) Nositelj: Upravni odjel za financije

(3) Cilj: veća transparentnost korištenja proračunskih sredstava

(4) Vremensko razdoblje: veljača 2019.

 

Prijedlog (22) 

(1) Izvješće Ureda za unutarnju reviziju za 2018. godinu

(2) Nositelj: Ured za unutarnju reviziju

(3) Cilj: upoznavanje s radom Ureda, uočenim nepravilnostima i predloženim mjerama u 2018.

(4) Vremensko razdoblje: prvi kvartal 2019.

 

Prijedlog (23) 

(1) Privatizacija Županijskih ljekarni

(2) Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

(3) Cilj: smanjiti broj zaposlenih proračunskih korisnika, ukinuti nelojalnu konkurenciju privatnim ljekarnama, te uprihoditi značajna sredstva u županijski proračun

(4) Vremensko razdoblje: rujan 2019.

 

Prijedlog (24) 

(1) Privatizacija Županijskih cesta doo

(2) Nositelj: Župan

(3) Cilj: ukinuti nelojalnu konkurenciju u sektoru cestogradnje i održavanja cesta, potaknuti tržišno natjecanje u sektoru održavanja cesta pod upravom ŽUC-a, te uprihoditi značajna sredstva u županijski proračun

(4) Vremensko razdoblje: rujan 2019. 

 

Prijedlog (25) 

(1) Izvješće o poduzetim aktivnostima glede upravljanja razvrstanim otpadom iz CGO Lećevica

(2) Nositelj: Župan

(3) Cilj: pravovremeno poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se iznašao pravi model upravljanja velikim količinama razvrstanog otpada, a sve u svrhu smanjenja cijene odlaganja otpada za krajnjeg korisnika

(4) Vremensko razdoblje: lipanj 2019.

 

 Prijedlog (26)

(1) Izvješće o zatečenom stanju i intervencijama u ruralnom krajoliku s mjerama za očuvanje prirodne i arhitektonske baštine

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: sprječavanje neprimjerenih (i bespravnih) intervencija u prostoru u svrhu očuvanja dalmatinskoga kulturnog krajolika

(4) Obrazloženje: uz neprimjerenu gradnju na dalmatinskoj obali i dalmatinsko je zaleđe izloženo nagloj devastaciji prostora bespravnom i neprimjerenom gradnjom. Narušavanjem sklada između prirodnih osobitosti i tradicionalne gradnje gubi se identitet dalmatinskoga kulturnog krajolika koji je najznačajniji neiskorišteni ekonomski resurs SDŽ

(5) Vremensko razdoblje: 1. kvartal 2019.

 

Prijedlog (27)

(1) Donošenje mjera za unaprjeđivanje kulturnoga turizma i produljenje turističke sezone, osobito u ruralnim krajevima

(2) Nositelj: Upravni odjel za turizam i pomorstvo

(3) Cilj: produljenje turističke sezone kvalitetnim programima, uključivanje svih stanovnika SDŽ u stvaranje turističkih proizvoda i revitalizacija ruralnih krajeva

(4) Obrazloženje: postojeći oblik turističkog privređivanja koncentriranoga na ljetnu sezonu opterećuje postojeću infrastrukturu, potiče betonizaciju i detruiranje krajolika, unazađuje poljoprivrednu proizvodnju i potiče iseljavanje mladih. Razvijanjem programa kulturnoga turizma omogućuje se svim stanovnicima uključivanje u turističko privređivanje (poljoprivreda, tradicionalna proizvodnja, usluge, ICT tehnologije...), stvaraju se uvjeti za zadržavanje mladih u ruralnim krajevima. Razvijeni kulturni turizam najbolja je pretpostavka za očuvanje i unaprjeđivanje kulturnog krajolika jer je krajolik pretpostavka većine kvalitetnih kulturnih turističkih programa

(5) Vremensko razdoblje: 1. kvartal 2019.

 

Prijedlog (28) 

(1) Donošenje mjera za poticanje partnerstva između Javne ustanove «More i krš» i organizacija civilnoga sektora na terenu

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: ažuriranje informacija o stanju na području zaštićenoga krajolika u SDŽ i pravodobno interveniranje

(4) Obrazloženje: Javna ustanova «More i krš» ima iznimno značajnu zadaću očuvanja i održivoga upravljanja zaštićenim krajobrazom SDŽ, što je najdragocjeniji prostor u našoj županiji. Tako odgovornu zadaću ne može obavljati niti jedna institucija ili organizacija ako nije povezana sa stanovništvom, odnosno ako nema razvijene suradničke odnose sa svim tijelima, organizacijama i pojedincima koji djeluju i žive na području zaštićenoga krajobraza. Zadaća je svih odgovornih  razvijati odnos stanovništva, osobito mladih, prema krajoliku kao prema obiteljskoj imovini. Cilj je da svako narušavanje krajolika stanovnici doživljavaju kao otuđivanje ili obezvrjeđivanje vlastite imovine. U tu svrhu treba donijeti mjere kojima će se poticati programi i vrednovati učinci očuvanja zaštićenoga krajolika, odnosno stvaranje partnerstva s Javnom ustanovom

(5) Vremensko razdoblje: 2. kvartal 2019

 

Prijedlog (29)

(1) Poticanje međugeneracijskoga povezivanja u svrhu poboljšanja kvalitete života starijih osoba

(2) Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

(3) Cilj: poboljšati kvalitetu života starijih osoba, osobito onih koji su smješteni u domovima umirovljenika, unaprjeđivanjem društvenih odnosa i uključivanjem ljudi treće životne dobi u zajednicu

(4) Obrazloženje: moderni uvjeti života uvelike su izmijenili tradicionalni način skrbi o starijim osobama. Sve donedavna naši su djedovi i bake, ili drugi vremešni članovi šire obitelji, živjeli u zajednici s mlađim članovima domaćinstva. Imali su značajnu obiteljsku ulogu, pomagali su u domaćinstvu koliko su mogli, skrbili su o djeci dio vremena itd. Osjećali su se korisnima i prihvaćenima, čak i u uvjetima siromaštva bili su mnogo zadovoljniji negoli danas. Bilo da su štićenici umirovljeničkih domova ili da ostaju sami živjeti u svom domaćinstvu, naši se vremešni sugrađani danas osjećaju osamljenima, napuštenima, izoliranima iz zajednice i nekorisnima. Čak i ako imaju primjerenu zdravstvenu i materijalnu skrb, taj ih osjećaj ne napušta. Živjeti unutar svoje generacije, dijeliti brige isključivo sebi sličnih, neprirodno je i ne ispunja životnom radošću. Starijim je ljudima potreban smijeh i radost djece u okruženju, razmjena mišljenja s ljudima u naponu životne snage, potreban im je primjeren angažman u zajednici da bi se osjećali korisnima. Zato želimo da se potiču programi (raspisuju natječaji za projekte iz ESF) uz pomoć kojih će se razviti međugeneracijsko povezivanje i poboljšati kvaliteta života ljudi treće životne dobi.

(5) Vremensko razdoblje: 2. kvartal 2019. 

 

Prijedlog (30)

(1) Donošenje mjera za poticanje izvrsnosti u školama čiji je osnivač SDŽ

(2) Nositelj: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport

(3) Cilj: donijeti kriterije izvrsnosti i mjere za postizanje izvrsnosti u školama čiji je osnivač SDŽ

(4) Obrazloženje: SDŽ ulaže materijalna sredstva u želji za da nadareni učenici postignu izvrsne rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima znanja. U tu svrhu osniva se i županijska javna ustanova. Međutim, potrebno je usmjeriti napore za postizanje izvrsnosti na širem području odgojno-obrazovnoga djelovanja, ne samo s nadarenim učenicima. Treba utvrditi mjerila i kriterije izvrsnosti te djelovati tako da pojedine škole postignu izvrsnost i postanu obrazovna središta u kojima će se stvarati, vrednovati i diseminirati primjeri dobre prakse.  Time bi se izvrsnost širila na sve obrazovne institucije u županiji, što bi predstavljalo najdjelotvornije ulaganje u obrazovanje.

(5) Vremensko razdoblje: 2. kvartal 2019. 

 

Prijedlog (31)

(1) Izvješće o naplati stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade, naplati naknade za sve aktivne koncesije i koncesijska odobrenja, te stanje dugovanja po prije navedenim stavkama

(2) Nositelj: Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

(3) Cilj: Postići uvid u efikasnost naplate tražbina

(4) Vremensko razdoblje: kvartalni izvještaji 

 

Prijedlog (32)

(1) Izvješće o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom u županijskoj upravi, županijskim ustanovama i županijskim poduzećima

(2) Nositelj: Nadležni odjel

(3) Cilj: Postići uvid u zastupljenost osoba s invaliditetom u županijskoj upravi, županijskim ustanovama i županijskim poduzećima

(4) Vremensko razdoblje: prva polovica 2019. godine